دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : هادی   عالم زاده

پست الکترونیکی : h-alemzadeh@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فرهنگ و تمدن اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فلسفه و علوم تربیتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشسرای عالی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فرهنگ و تمدن اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تاریخ و تمدن ملل اسلامی

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : استاد و مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی(مقطع دکتری)

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/01/18

هادی عالم  زاده

هادی عالم زاده

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استاد

^